Община Брезово и Аграрният университет успешно приключиха проект „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марката „БИО БРЕЗОВО“. Проектът е, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобряване включването на уязвими групи, по договор № BGLD-1.007-0027-C01. В пресконференцията участваха кметът на община Брезово инж. Калин Калапанков, ръководителят на проекта марка „БИО БРЕЗОВО“ Красимир Трифонов и представителят от партньорска страна на Аграрен университет Пловдив гл. асистент -д-р Йордан Йорданов.

Проектът е на стойност 362 000 лева и се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Норвежкия финансов механизъм. По него беше разработен стандарт за качество на биологично произвежданата и преработване земеделска продукция. Около този стандарт за качество наречен „БИО БРЕЗОВО“ бяха реализирани и редица съпътстващи дейности , като лого на стандарта, интернет сайт за популяризиране на проекта и платформа към него даваща възможност за комуникация между бизнес операторите и сертифициращата организация , която ще удостоверява покриването на изискванията на стандарта.

Проектът беше насочен към земеделски производители, преработватели, собственици на малък и среден бизнес в сектор Туризъм и Ресторантьорство , който биха искали да преминат от конвенционално към биопроизводство и/или биха вложили биологична продукция в предлаганата от тях храна. За целта те участваха в обучения, насочени към подобряване на бизнес капацитета на всяка една от целевите групи, чрез въвеждането на марката „Био Брезово“, като обучението успешно преминаха над 90 участника.
Паралелно с това основната целева група на проекта бяха трайно безработни лица от територията на община Брезово, като задачата пред екипа на проекта беше те да бъдат обучени да могат да стартират собствен бизнес или да бъдат квалифицирани за работници в биоземеделието. Тук съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив, филиал Брезово и с експертизата на партньора Аграрен университет – Пловдив бяха обучени безработните лица , като сертификати за успешно преминато обучение получиха 178 участника.

По проекта бяха създадени две нови работни места за хора от целевата група безработни лица на позицията Ръководител по въвеждането на марката и технически сътрудник, като заетостта беше осигурена по проекта за периода на неговото изпълнение – четиринадесет месеца. Заетите лица бяха обучени от преподавателите от Аграрен университет – Пловдив , като бяха насочвани и от ментор в лицето на проф. Владислав Попов.

За осигуряване на устойчивост на проекта и с цел продължаване на посоката на развитие на Община Брезово, като „Зелена община“ е предвидено запазване на едно от работните места по проекта и учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Био Брезово“, в което да членуват община Брезово, Аграрен университет – Пловдив и всички заинтересовани бизнес оператори от територията на община Брезово в това число и други НПО работещи в посока утвърждаване на биоземеделието, каквато е и европейската практика в управлението на регионални марки. За да се защити правно марката „Био Брезово“ тя беше регистрирана в Патентно ведомство в България и като Европейска марка чрез ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

В края на проекта беше реализирана мащабна кампания, свързана с популяризиране на резултатите по проекта, като бяха организирани 16 информационни среши, както за населението, така и за всяка една от целевите групи земеделски производители по секторите характерни за територията на община Брезово – етерично маслени култури, плодове и зеленчуци, животновъдство и пчеларство и отглеждане на диворастящи билки и гъби.

Ръководството на водещата организация и партньорът по проекта Аграрен университет – Пловдив ще продължат успешното си партньорство в търсене на други възможности за финансиране на множеството предложения за понататъшното развитие на биопроизводството на територията на община Брезово под марката „Био Брезово“
Публикацията е във връзка с проект „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марката „БИО БРЕЗОВО“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобряване включването на уязвими групи. По договор № BGLD-1.007-0027-C01.