За нас

Община Брезово

Община Брезово се намира в Южна България в североизточната част на Пловдивска област и заема площ от 446 кв. км. Обхваща южните склонове на Средна гора, които на юг преминават в Горнотракийската низина.

Град Брезово е административен център на общината. Останалите населени места са селата: Бабек, Борец, Върбен, Дрангово, Зелениково, Златосел, Отец Кирилово, Пъдарско, Розовец, Свежен, Стрелци, Сърнегор, Тюркмен, Чехларе и Чоба.

Територията на общината попада в преходно-континентална климатична област, разположена южно от Стара планина, и се отличава с мека зима и сухо лято. Причина за това е именно Стара планина, която се явява бариера за преминаването на студените континентални въздушни маси на юг.

 

Пролетта започва рано, което оказва благоприятно въздействие на развитието на земеделските култури.

Определящ отрасъл в икономиката на общината винаги е било земеделието. Земеделската земя, стопанисвана в различните периоди, от различни обществени и частни земеделски структури, е 294 473 дка. От тях 4 330 са обработваема земя, собственост на общината, и 39 340 дка представляват общински мери, пасища и изоставени ниви, предназначени за изхранване на обществено и лично животновъдство. Горският фонд е 143 582 дка, от които общинска собственост са 22 400 дка. Благоприятните почвено-климатични условия в района са наложили специфична структура на културите, като най-голям дял заемат зърнените култури: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед.

Районът е изключително подходящ за развитие на лозарство и в годините Брезовският край е известен с прочутия „Брезовски мискет”, чийто етикет е с мотиви от творчеството на Златю Бояджиев.

 

В северната част на общината традиционна култура е маслодайната роза, маслото от която, произвеждано в няколко розоварни, винаги е било еталон за високо качество.

 

Тук се срещат и повече от 200 вида билки и диворастящи видове.

В последните години се забелязва увеличаване на едрия рогат добитък в полупланинската част на общината, отглеждан основно за месо.  С големи традиции в района е и овцевъдството, което е и един от символите на този край, изобразено в знаменитата картина „Брезовски овчари“.

В последните години бяха открити множество тракийски мегалити – древни масивни каменни градежи, които под тежестта на вековете разкриват древни митове и легенди. Тези артефакти ни позволяват да обогатим представите си за митологията и културата на древните хора и античните траки, които несъмнено са харесали природните дадености на района.  

Аграрен Университет

Аграрен университет – Пловдив е създаден през 1945 г. И днес той е единственият в България специализиран държавен университет в областта на аграрните науки, университет с висок национален, европейски и международен престиж. През 2019 г. получава оценка 9.61 на институционална акредитация от НАОА, която го нарежда на второ място сред университетите в България.

Аграрен университет – Пловдив провежда обучение в трите степени: ОКС “бакалавър“, ОКС “магистър“ и ОНС “доктор“ и предлага краткосрочни и дългосрочни курсове в Центъра за продължаващо обучение.

Основните структурни звена са четири факултета- Факултет по агрономство, Факултет по лозаро-градинарство, Факултет по растителна защита и агроекология, Факултет по икономика, и Департамент по езикова подготовка и спорт.

Аграрен университет – Пловдив е партньор в университетския алианс UNIgreen.  Алиансът е първият в Европа „зелен“ европейски университет по агрономически, биотехнологични и естествени науки. В него са включени 8 университета, които ще работят заедно в областите образование, научни изследвания, иновации, добри практики и трансфер на знания. Основна цел на UNIgreen е да развива конкурентноспособността на земеделието чрез събюдаване на екологичните норми, подкрепа за устойчивото развитие и напредък на зелените биотехнологии и природните науки.

Академичната атмосфера в университета e среда на творческо и иновативно мислене. Приоритети в учебната дейност:

 • Осигуряване на достъпно и висококачествено академично образование, базирано на научните изследвания;
 • Въвеждане на гъвкави форми и методи на преподаване за бързо професионално кариерно израстване на завършващите.
 • Актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с мисията на университета и с изискванията на пазара на труда;
 • Обогатяване на учебната материално-техническа база;
 • Стимулиране интернационализацията чрез разкриването на нови съвместни програми и издаване на общи дипломи с чуждестранни университети; подобряване на условията за мобилност на студентите и академичния състав и пълно признаване на обучението в партниращи университети;
 • Разширяване достъпа до обучение през целия живот чрез гъвкави образователни модели и разнообразна тематика и курсове за продължаващо обучение.

 

Учебният процес е организиран в тясно сътрудничество с научните достижения и земеделската практика с цел ефективно използване на ресурсите и осигуряване на устойчиво развитие.

 

Университетът разполага с учебно-опитно поле, експериментална винарска изба и ферма за животни, като използва съвременни методи на преподаване с практическа насоченост, с подкрепата на световни  компании, които представят най-новите си технологии и иновации на студентите.  

Стратегията за развитието на научноизследователската дейност е съобразена с традициите и опита в осъществяването на научните изследвания в университета и степента на развитие на различните тематични направления. Изследователската дейност е ориентирана към решаване на актуални и значими проблеми в контекста на общоевропейските и глобалните процеси, изискванията на българското аграрно производство, развитието на интегративните връзки между изследователската и учебна дейност.

Основна цел на научната политика на Аграрен университет – Пловдив е да се осигури ефективно използване потенциала на академичния състав за осъществяване на качествени и конкурентоспособни научни и научно-приложни изследвания в съответствие с потребностите на обществото и за утвърждаване престижа на университета като водеща организация в областта на аграрните и сходни науки и равностоен партньор на български и чуждестранни научни организации. 

 

Научноизследователската дейност е съобразена с националните и Европейски приоритети в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката.

 

Учените от Аграрен университет – Пловдив имат съществен принос при подготовката на Националната стратегия на българското правителство за засилване ролята на селскостопанския сектор в биоикономиката и в българската пътна карта за научноизследователска инфраструктура.

Земеделието е отрасъл, който трябва да отговори на най-голямото предизвикателство на бъдещето – осигуряване на храна за нарастващото население. За устойчивото развитие на отрасъла първостепенна роля имат иновативните технологии и прецизното земеделие, което ще позволи на фермерите да бъдат по-рентабилни, а производството – по-ефективно, безопасно и екологично.

 

В отговор на тези предизвикателства Аграрен университет адаптира програмите и специалностите чрез въвеждане на съвременни методи на обучение за развиване на нови умения и компетенции.

 

Аграрен университет – Пловдив акцентира върху основните приоритети за по-нататъшно развитие:

 • Утвърждаване на висшето училище като научен център; създаване и разпространяване на нови знания
 • Осъвременяване на учебните планове и програми, адаптирани към цифровизацията и глобализацията;
 • Разработване на програми за електронно обучение, позволяващи гъвкава учебна среда за различните социални групи;
 • Създаване на съвместни/хибридни програми, които ще дадат възможност на студентите да бъдат по-конкурентни на пазара на труда;
 • Постигане на фундаментални и икономически приложими резултати от научните изследвания;
 • Интернационализация на университета;
 • Повишаване конкурентоспособността висшето аграрно образование и икономика на знанието в европейски и глобален контекст.

Дипломата, получена в Аграрен университет – Пловдив, отваря врати за професионалната реализация и кариерното развитие на завършилите. Работодателите дават висока оценка за качеството на обучението и придобитите знания и умения. Представители на агробизнеса предлагат стаж и практика на студенти, изнасят тематични лекции, включват се при обсъждането на нови учебни програми. Български и чуждестранни възпитаници на Аграрен университет – Пловдив прилагат своите компетенции в целия свят.

Съхранявайки традициите и знанията на поколения учени, и следвайки иновациите на бъдещето, Аграрен университет- Пловдив  се развива като модерен образователен и изследователски център със значителен принос за устойчивия интелигентен растеж на селското стопанство и обществото.

Ваня Русинова

Ръководител звено

v.rusinova@biobrezovo.bg

Стиляна Сандалска

Технически сътрудник

Партньори по проекта

финансов механизъм
на европейското
икономическо
пространство
Аграрен
университет
Пловдив
Община
Брезово