Сертификация Био Брезово

Обща информация и изисквания

Задължителни предпоставки за сертификация съгласно стандарт Био Брезово са наличието на сертификация в съответствие с Регламент (ЕС) 208/848 Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) н. 834/2007 на Съвета (наричан по-долу за краткост Регламент (ЕС) 2018/848), и местоположение на дейността на територията на Община Брезово.

Как да кандидатствам

Заявка за сертификация може да бъде подадена без ограничителни условия и дискриминация от всеки оператор, който произвежда, преработва или разпространява продукти в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848, притежава валиден сертификат за съответствие и осъществява дейността си на територията на Община Брезово.