Общи условия за ползване на biobrezovo.bg

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Община Брезово с БУЛСТАТ 000471123 в качеството си на лице, управляващо biobrezovo.bg, по-долу „Доставчик“, от една страна, и потребителите на интернет страници и съдържание, което се съдържа в уебсайта biobrezovo.bg.

Задължителна информация

Уебсайтът biobrezovo.bg се управлява и поддържа от  Община Брезово с БУЛСТАТ 000471123. Община Брезово е доставчик на услугите, предлагани посредством biobrezovo.bg

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Уебсайт или сайт – уебсайтът и съдържанието, изградено на уебсайт с домейн адрес biobrezovo.bg.

Партньор – Партньорът е физическо лице или юридическо лице, действащо в рамките на упражняваната от същото стопанска дейност на територията на Община Брезово. Партньорите са лица, които могат да сключат договор за сертифицраща услуга с Доставчика посредством интерфейса на уебсайта.

Стандарт Био Брезово – стандарт за качество, разработен в партньорство между Доставчика и Аграрен университет – Пловдив, съдържащ набор от критерии, които следва да бъдат постигнати от Партньори, за да получат сертификат за изпълнение на същите. Условията и критериите на Стандарт Био Брезово не са предмет на настоящите общи условия. Същите могат да бъдат достъпени на уебсайта.

Потребител – Потребител е всяко физическо лице, което посещава уебсайта.

Общи условия – Общи условия са настоящите общи условия за използване на уебсайта, които включат настоящите общи условия, политиката за защите на лични данни и всички документи с правно съдържание, публикувани на уебсайта, които предвиждат права и/или задължения на Доставчика, Партньорите или Потребителите..

Лични данни – Лични данни са информация по смисъла на Закона за защита на личните данни, а именно такава информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

   1.           Сертифициране по Стандарт Био Брезово

1. Услугата, предмет на настоящата секция от общите условия е достъпна за Партньори – земеделски производители, както и малки и средни бизнеси, които извършват стопанска дейност със земеделска продукция на територията на Община Брезово.

2. Партньорите могат посредством уебсайта да направят заявка за издаване на Сертификат Био Брезово за своята стопанска дейност. Заявката на сертификат инициира процедура по сертифициране, която се провежда от служителите на Доставчика на база документи, предоставени от съответния партньор.

3. Доколкото друго не е посочено на уебсайта, в рамките на неформална процедура Партньорът, направил заявка за Сертификат Био Брезово следва да предостави документи в електронен формат, удостоверяващи и доказващи обстоятелствата, че съответният Партньор покрива критериите на Стандарт Био Брезово.

4. Доставчикът следва да обработи получените заявки, както и да прегледа предоставените от Партньора или негов представител документи. Доставчикът има право да поиска допълнителни доказателства както и да откаже да приеме документи, за автентичността на които Доставчикът може да има обосновано съмнение, както и документи, от които не е годно да се установи спазването на критериите на Стандарт Био Брезово.

5. При преценка на обстоятелствата, свързани с изпълнение на критериите на Стандарт Био Брезово Доставчикът следва да се ръководи от изискванията на самия стандарт, но за нуждите на настоящите общи условия страните изразяват изрично съгласие, че окончателното решение относно издаването на сертификат за Стандарт Био Брезово е изцяло в дискрецията на Доставчика.

6. Когато заявката на даден Партньор бъде приета за основателна (бъде одобрена) на база предоставените от същия доказателства, Доставчикът уведомява Партньора посредством изпращане на уведомление на предоставения от същия електронен адрес за кореспонденция.

7. Партньор, който е получил уведомление по предходната точка може да поръча издаване на сертификат за изпълнение на критериите на Стандарт Био Брезово.

8. След получаване на плащане на цената на услугата съгласно следващата секция от настоящите общи условия Доставчикът следва да изпълни услугата по сертифициране, която се състои в следното:

8.1. Издаване на сертификат за съответствие със Стандарт Био Брезово под формата на електронен документ със срок на валидност една календарна година, считано от датата на издаване на сертификата. Доставчикът запазва правото да посочи дата на сертификата изцяло в своя дискреция като най-ранната възможна дата, която да бъде избрана от Доставчика е датата на изпращане на уведомление за основателност на заявка по т.1.6 от общите условия.

8.2. Включване на Партньора в списък със сертифицирани партньори, публикуван и актуализирана на уебсайта за времето, през което издаденият по предходната точка сертификат е валиден.

9. Партньор, който е получил сертификат за съответствие със Стандарт Био Брезово има правото да използва сертификата в своята стопанска дейност и да прави референции към същия пред свои клиенти и контрагенти.

10. Партньор може да заяви продължаване действието на срока на сертификата за нов срок от една година, което продължаване може да бъде искано неограничен брой пъти. Доставчикът запазва правото си при всяко искане за удължаване валидността на сертификата да повтори неформалната процедура по т.1.3 и следващите от настоящите общи условия.

11. Удължаването на валидността на сертификата се извършва след плащане на такса съгласно посоченото на уебсайта и настоящите общи условия и се изразява в издаване на нов електронен документ по т.1.8.1.

12. Доставчикът има правото да премахне от списъка по т. 1.8.2 Партньори, които не удължава валидността на издадения сертификат след изтичане на срока на валидност на същия, както и на Партньори, за които бъде установено по несъмнен начин, че не покриват критериите на Стандарт Био Брезово.

13. Страните декларират, че са запознати с факта, че Партньорите нямат характера на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите поради обстоятелството, че същите използват услугите на уебсайта единствено в рамките на извършваната от тях стопанска дейност.

         2.    Цена и начин на плащане

1. Цените на предлаганите услуги, а именно тези по издаване на сертификат за Стандарт био Брезово, са цените, посочени на уебсайта на Доставчика към момента на извършване на заявка, освен в случаи на очевидна грешка.

2. Цените на услугите включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му.

3. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

4. Партньорът може да заплати цената на поръчаните стоки посредством следните методи:

4.1. Плащане чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика.

4.2. Плащане чрез банкова или платежна карта.

4.3. Плащане в брой на адреса на Доставчика.

5. Доставчикът запазва правото си да установи и други методи за плащане на уебсайта, включително чрез услугите на трети лица – платежни оператори.

6. Ако Партньорът избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Партньорът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна, включително по отношение на дължимите такси за извършване на съответната платежна операция.

         3.    Други условия

1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Доставчика (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Доставчикът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Доставчика.

4. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги посредством уебсайта.

5. Доставчикът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

6. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

7. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на уебсайта му.

8. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

9. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11. Доставчикът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

12. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят/Партньорът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Доставчикът в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

13. В случай че Потребителят/Партньорът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя/Партньора без възражения.

14. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.