За марката

Нашият екип има за цел да изработи, популяризира и наложи на пазара марка „Био Брезово”  като синоним на най-висок стандарт и гарант за качество в областта на биоземеделието.

Проектната идея включва комплексни дейности,  отчитащи природните и климатичните особености на територията на община Брезово, и цели тяхното валоризиране. В него активно участие взима и партньорът по проекта  Аграрен университет – Пловдив, който с опита на своите помощни звена и центрове ще изпълнява част от предвидените дейности.

По проекта са предвидени четири дейности, които включват, качествено управление на проекта, въвеждане и сертифициране на марка „Био Брезово”, обучение на безработни лица и работодатели от община Брезово.  Последните ще използват услугите, резултат от изпълнението на проекта.

Процесът на производство на биопродуктите преминава най-строги проверки и лабораторни изследвания. Като доброволна частна схема за сертификация, стандарт „Био Брезово“ ще бъде разработен и внедрен на територията на общината.  Възможно най-чистата, здравословна и полезна продукция ще се предлага под тази марка. Убедени сме, че пътят към добро здраве е възможен, когато сме в хармония с природата, затова бихме искали марката  „Био Брезово” да стане синоним на най-добрите и вкусни продукти, създадени без употребата на изкуствени торове и пестициди. 

Висококвалифицирани преподаватели от Аграрния университет – Пловдив, провеждат обучения с безработни лица, земеделски производители и работодатели от община Брезово на теми, свързани с биопроизводството. Стремежът е намаляване безработицата в общината и увеличаване заетостта на населението.

Продуктите с марка Био Брезово ще бъдат предлагани в магазини, хотели и къщи за гости. Ние насърчаваме земеделските производители, преработватели и работодатели от региона на общината да преминат от конвенционално към биологично производство. Стремим се да изградим доверие сред потребителите, като гарантираме, че марка „Био Брезово“ притежава автентичност  и е в подкрепа местните производители.

За сайта

Сайтът biobrezovo.bg е създаден по проект BGLD-1.007-0027 „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“.   Проектът е финансиран чрез процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“ по програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020

С подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство се стимулира биологичното земеделие и животновъдство на територията на общината. Това ще допринесе за нейното икономическото развитие  чрез създаване на алтернативна заетост на населението, нови пазарни възможности и преодоляването на негативните последици върху околната среда от конвенционалното земеделие.  Сред предвидените цели е утвърждаването на община Брезово като екологично чист район, който предлага сертифицирани продукти и услуги.  Заинтересованите физически и юридически лица ще бъдат свързани в мрежа, като така общината ще изпълни заложеното в  Стратегията за интелигентна специализация, както и на Европейските цели на Зелената Сделка, Стратегията „От Фермата-до-Трапезата“ и Плана за действие за биологично земеделие.