Стандарт Био Брезово

Схемата за доброволна сертификация Стандарт Био Брезово (наричана по-долу „Стандарт Био Брезово“) е предназначена да отговори на нуждите на четири основни категории заинтересовани страни, присъстващи постоянно или временно в територията на община Брезово, и които взаимодействат помежду си:

 • икономически оператори (наричани по-долу „бизнес оператори“, включително земеделски стопани/производители, преработватели, занаятчии, търговци, места на настаняване, места за хранене);
 • потребители, посетители, туристи, които пътуват и посещават територията на община Брезово, и които вероятно – но не непременно – се възползват от продуктите и/или услугите, предоставяни от бизнес операторите;
 • жители на населените места в община Брезово;
 • съответната държавна администрация;

Стандарт Био Брезово има за цел да насърчи създаването на иновативни услуги и продукти, обединени в регионална марка, и в същото време да насърчи възприемането и развитието на биологичното земеделие, животновъдство и пчеларство.

Стандартът съдържа критерии, указания и прозрачна информация, предназначени за всички заинтересовани страни, присъстващи на територията на Община Брезово, независимо дали са бизнес оператори, гости, жители или публични администрации, с цел идентифициране, предлагане и прилагане на биологично производство, което е не само устойчиво, висококачествено и зачитащо екологичния, селския и социалния контекст, но също така може да  улесни отварянето на комуникационни канали между заинтересованите страни, които взаимодействат в рамките на територията.

Сертификацията има за цел да създава доверие за всички заинтересовани от удовлетворяване на изискванията на стандарт Био Брезово и да добави достатъчно стойност, така че бизнес операторите да могат да предлагат ефикасно продукти с марка „Био Брезово“  на пазара.

Продуктов обхват на Стандарт Био Брезово

Обхватът на продуктите, които могат да бъдат сертифицирани в съответствие със Стандарт Био Брезово, е съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, и по-конкретно включва следните продукти от земеделски произход, включително аквакултури и пчеларство, изброени в приложение I към ДФЕС, както и продукти с произход от такива продукти:

 • живи или непреработени земеделски продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен материал;
 • преработени земеделски продукти, предназначени за храна;
 • фуражи;
 • вино;
 • други продукти, тясно свързани със земеделието - дрожди, използвани за храна или фураж; сладка царевица; лозови листа; хмелови леторасли и други подобни годни за консумация части от растения и продукти, произведени от тях; пашкули от копринени буби, годни за свилоточене; пчелен восък; етерични масла; памук, некардиран, нито пениран, вълни, нещрайхгарни, нито камгарни; сурови и необработени кожи; традиционни билкови продукти на растителна основа (Съгласно Приложение 1 към Регламент (ЕС) 2018/848);

Като се има предвид, че на територията на общината традиционно се отглеждат етерично-маслени култури (маслодайна роза, лавандула и др.), допустимо е да се включат и козметични продукти, които не са в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848, но са сертифицирани съгласно частни стандарти за био и/или натурална козметика, произведена с био суровини, които позволяват проследимост и безспорно идентифициране на произхода на суровините.

Териториален обхват на Стандарт Био Брезово

Доброволната схема за сертификация Стандарт Био Брезово се прилага на територията на Община Брезово. Община Брезово се намира в Южна България в североизточната част на Пловдивска област и заема площ от 465,405 km2. Граничи с община Раковски на юг; община Калояново на запад; община Карлово на северозапад; община Павел баня, област Стара Загора на север и община Братя  Даскалови, област Стара Загора на изток. Административният център на общината е гр. Брезово (Фиг.1). Община Брезово включва следните населени места:

с. Бабек, гр. Брезово, с. Борец, с. Върбен, с. Дрангово, с. Зелениково, с. Златосел, с. Отец Кирилово, с. Пъдарско, с. Розовец, с. Свежен, с. Стрелци, с. Сърнегор, с. Тюркмен, с. Чехларе,с. Чоба.

Територия и местоположение на Община Брезово

Целите на Стандарт Био Брезово включват

 • да се отговори на потребностите на потребители, ползватели и най-общо на всички заинтересовани страни чрез създаване на доверие относно удовлетворяването на определените изисквания в схемата за сертификация;
 • да се даде възможност на бизнес операторите да докажат на участниците на пазара, че техните продукти са преминали атестация за удовлетворяване на определените в тази схема изисквания от независим орган от трета страна;
 • да се допринесе за здравето и опазването на околната среда;
 • да подпомага клиенти и потребители да отличават продуктите, пуснати на пазара, и да вземат решения за закупуване, основани на информация;