Община Брезово и Аграрен университет – гр. Пловдив организират през октомври обучение за земеделски производители, преработватели, ресторантьори, хотелиери и собственици на малки стопански обекти за продажба на земеделски продукти и храни. Обучението е с практическа насоченост и присъстващите ще имат възможност да обогатят своите знания по следните теми: 

1. „Подобряване на бизнес капацитета на производителите на биологични продукти в община Брезово чрез въвеждане и сертифициране марка „БИО БРЕЗОВО“.

2. „Подобряване на бизнес капацитета на хотелиери и ресторантьори в община Брезово чрез въвеждане и сертифициране марка „БИО БРЕЗОВО“.

3.„Подобряване на бизнес капацитета на преработватели на земеделска и животновъдна продукция в община Брезово чрез въвеждане и сертифициране марка „БИО БРЕЗОВО“.

4.Обучение за земеделски производители по сертификация на био-продукцията, разработване на документация на стопанството и др.

В рамките на тези курсове участниците ще се запознаят подробно с изискванията и документацията, необходима за въвеждането и сертифицирането на стандарта БИО БРЕЗОВО и ползите от неговото прилагане в контекста на кръговата биоикономика.  Те ще бъдат стимулирани да разширят своя бизнес чрез стандарта, като се очаква и да разкрият нови работни места. Всички участвали ще получат сертификат.

Обученията са по Проект: BGLD-1.007-0027 „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.