На 04 и 05 май по Проект: BGLD-1.007-0027 „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“ финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. се проведе обучение на тема „Технологии за биологично производство“, в обучението взеха участие 11 бр. участници от целевата група .Лектор доц. д-р Анна Карова, асистент д-р Йордан Йорданов.

След теоретичната подготовка , участниците имаха възможност да посетят стопанството на г-н Стефан Кьосев в землището на гр. Брезово.