На 25 и 26 април 2023 г. по Проект: BGLD-1.007-0027 „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“ финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. се проведе обучение на тема „Екологично фермерство, биологично земеделие“, в обучението взеха участие 10 бр. участници от целевата група .

Лектори в обучението бяха проф. д-р Владислав Попов и асистент д-р Йордан Йорданов, представители на Аграрен университет – Пловдив , партньор по проекта.