На 09 и 10 май по Проект: BGLD-1.007-0027 „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „БИО БРЕЗОВО“ финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. се проведе обучение на тема Счетоводство и контрол „, в обучението взеха участие 11 бр. участници от целевата група Лектор доц. дн Петър Борисов и асистент Иванова представители на обучителаната организация и партньор по проекта – Аграрен университет – Пловдив.

С това обучение завърши първият цикъл от обучения по СКД 4 „Обучения на безработни лица“